Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYDARZENIA OBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE MIASTA LESZNA

Par. 1
Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży on-line biletów wstępu na wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie miasta Leszna za pomocą strony internetowej: www.bilety-mok-leszno.pl
  Sprzedający: Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 3a, NIP: 697-10-18-336.
 2. Sprzedaż biletów dostępna jest dla klientów indywidualnych w ilości nie przekraczających 10 sztuk.
 3. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Par. 2
Sprzedaż on-line na wydarzenia kulturalne.

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy klientem - zwanym dalej Kupującym, a sprzedającym zwanym dalej MOK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  a/ złożenia przez Kupującego zamówienia on-line, które będzie zawierało kompletnie wypełniony formularz danych udostępniony przez MOK na stronie internetowej;
  b/ uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym;
  c/ otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Płatności za bilety należy dokonać w ciągu 30 minut, od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
 3. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminach opisanych w ust. 2 i ust. 4 – system automatycznie anuluje rezerwacje. W takim przypadku wpłacona po terminie kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto Kupującego.
 4. Sprzedaż on-line biletów wstępu na wydarzenie kulturalne kończy się 24 godziny (1 doba) przed rozpoczęciem wybranego wydarzenia kulturalnego.
 5. Ceny biletów oferowanych przez MOK zawierają podatek VAT.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544r.), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. W systemie sprzedaży on-line biletów wstępu istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.
 8. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na wydarzenie kulturalne - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi, obsługa skieruje Kupującego do kasy MOK, w celu dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną biletu normalnego i ulgowego, przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego.
 9. Jeśli Kupujący wybrał w systemie formę potwierdzenia płatności: Faktura VAT: „Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia.
 11. Przy zakupie on-line biletów wstępu, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (PayU) lub karty płatniczej.
 12. Płatności za bilety obsługuje PayU Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl.
 13. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 14. MOK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

Par. 3
Wydruk/odbiór biletów wstępu zakupionych on-line.

 1. Każda transakcja zakupu on-line biletów wstępu otrzymuje swój numer.
 2. Każdy Kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną, które można samodzielnie wydrukować.
 3. Wydruk potwierdzający zakup biletów na wydarzenia kulturalne należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie.
 4. Bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie MOK, lecz nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego.
 5. Przy odbiorze biletów zakupionych on-line Kupujący zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
 6. MOK nie odpowiada za skutki udostępnienia biletów wstępu osobom trzecim (np. nieuprawnionego kopiowania lub skanowania) lub ich utraty (np. zagubienia lub zniszczenia). Każdy bilet posiada indywidualny kod paskowy i QR. Kody zawarte na bilecie ważne są tylko przy pierwszym skanowaniu w punkcie kontroli biletów przed wejściem na imprezę.

 

Par. 4
Ochrona danych.

 1. Akceptując warunki sprzedaży Kupujący wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez MOK danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.
 2. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane będą przez MOK w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
 4. MOK zapewnia, że dane osobowe przekazane przez Kupującego będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Par. 5
Zwrot biletów i reklamacje.

 1. W przypadku odwołania wydarzenia kulturalnego z przyczyn leżących po stronie MOK, MOK przyjmować będzie zwroty biletów, wypłacając jednocześnie równowartość ceny ich zakupu do 14 dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż od dnia następnego po ogłoszeniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
 2. Warunkiem dokonania zwrotu równowartości ceny zakupionych biletów jest przedstawienie wydruku biletów lub danych potwierdzających jego zakup.
 3. Zwrot biletów następuje z uwzględnieniem Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Poza przypadkami określonymi w pkt. 1 i pkt. 2, zwrot biletów zakupionych drogą internetową, w razie rezygnacji Kupującego, nie będzie możliwy. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu on-line biletów wstępu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez MOK w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji MOK poinformuje Kupującego na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez MOK nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

Par. 6
Postanowienia końcowe.

 1. MOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący kupują bilety. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie MOK oraz na stronie internetowej www.bilety-mok-leszno.pl